Forums logo

דף זה מרכז חומרים הקשורים להשלכות הכלכליות של המהפכה המשטרית המקודמת בידי הממשלה בחודשים האחרונים.


Economists’ Letters

Open letter on the economic harm from the proposed judicial reforms in Israel

מכתבי הכלכלנים

גילוי דעת על הנזק הצפוי לכלכלת ישראל כתוצאה מיישום ההפיכה המשטרית.


ניירות עמדה


מהתקשורת


הרצאות וכנסי זום


מאמרים ודוחות

תכנים לימודיים

Forums logo

דף זה מרכז חומרים הקשורים להשלכות הכלכליות של המהפכה המשטרית המקודמת בידי הממשלה בחודשים האחרונים.


Economists’ Letters

Open letter on the economic harm from the proposed judicial reforms in Israel

מכתבי הכלכלנים

גילוי דעת על הנזק הצפוי לכלכלת ישראל כתוצאה מיישום ההפיכה המשטרית.


ניירות עמדה


מהתקשורת


הרצאות וכנסי זום


מאמרים ודוחות

תכנים לימודיים